Отрасли на приложение

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА


Ръководството на ЕЛФОР ЕООД следва политиката на динамично качеството в цялостната дейност на фирмата, осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората. Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качеството, но и на възприетата политика за управление на околната среда, основаваща се на следните принципи:

 Строго спазване на националните законови и нормативни документи по опазване на околната среда.
 Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на околната среда на фирмената дейност, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и подобряване на използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци.
 Непрекъснатото подобряване на действащите технологични процеси и внедряване на нови екологично съобразни процеси, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на предлаганите от фирмата дейности и издигане имиджа на фирмата.
 Приоритетно сътрудничество с доставчици, които имат внедрени системи за управление на околната среда или спазват основните принципи за производство, водещи до намаляване на вредното въздействие върху екологичното равновесие на планетата.
 Постоянно информиране на целия персонал относно политиката, общите и конкретни цели по околната среда, значимите аспекти и ясно дефиниране на свързаните с тях отговорности и правомощия на всеки член на колектива.
Стремейки се да прилага така изброените основни принципи, ръководството на ЕЛФОР ЕООД се ангажира с:
 Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004, e основна цел на ръководството на ЕЛФОР ЕООД.
 Непрекъснато повишаване на мотивацията на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа, осъзнаване въздействието върху околната среда и дейността на всеки работник и служител.
 Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
 Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление на околната среда.
 Всеки работещ в или за фирмата, в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата за управление на околна среда. Ръководството на ЕЛФОР ЕООД се ангажира да предприема незабавно съответни мерки за опазване на природата и човешкото здраве.

Дата: 08.08.2016 г. Управител: ............................................
/инж. Станислав Танев/

 Енергетика и
инфраструктурно строителство
 Обекти с обществено предназначение
 Строителна индустрия
 Промишленост
 Хранителна промишленост
 Търговия с горива
 Туризъм
  ГАЛЕРИЯ
© Елфор ЕООД. Graphic design: Intel Design. Web: Idea Studio.