Отрасли на приложение

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015


Ръководството на ЕЛФОР ООД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на фирмата и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:
• Удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара, като същевременно се стремим към непрекъснато подобряване на ефективността на системата за управление на качеството;
• Управлението на качеството е свързано с непрестанно подобряване и усъвършенстване във всички области на нашата работа;
• Към всеки наш клиент подхождаме строго индивидуално;
• За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, ние предлагаме решения в оптимални срокове на конкурентноспособни цени;
• Наше задължение е да отговорим по максимално задоволителен начин на потребностите на партньори и клиенти във всички точки, до които се простира дейността ни. Предизвикателствата поставени пред нас, се приемат достатъчно позитивно, за да се справим с тях по най-бързият, коректен и отличен начин;
• С цел да задоволи и най-взискателните си клиенти, в ЕЛФОР ООД разчитаме на голяма гъвкавост, експресно реагиране, постоянна иновативност, добра бизнес организация;
• Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, дискретност и конфиденциалност;
• Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители в работата им за професионално и етично обслужване на клиентите;
• Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с доставчиците и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на политиката по качеството;
• Подобряването на системата за управление на качеството се постига чрез използване на политиката и целите по качеството, резултатите от вътрешните одити, анализът на данните, коригиращите и превантивните действия и прегледа на ръководството. В този смисъл дейността по подобряване на ефективността на системата за управление на качеството, е приоритетна задача на ръководството и всички служители на ЕЛФОР ООД;
• Всеки работещ в, или за фирмата е изцяло отговорен за качеството на своята работа и в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата за управление на качеството;
• Висшето ръководство поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждането и непрекъснатото усъвършенстване на очертаната политика по качеството, за да я превърне в действащ принцип на управление;
• За изпълнението на тази политика въвеждаме и гарантираме функционирането в ЕЛФОР ООД на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, както и на приложимите нормативни изисквания.
Главната цел на ръководството на ЕЛФОР ООД е непрекъснато подобрение във всички аспекти на дейността. Способността да постигаме целите си е била и продължава да е възможна благодарение на ефективната работа на нашия екип от хора.

01.04.2020 г. инж. Станислав Танев - Управител
 Енергетика и
инфраструктурно строителство
 Обекти с обществено предназначение
 Строителна индустрия
 Промишленост
 Хранителна промишленост
 Търговия с горива
 Туризъм
  ГАЛЕРИЯ
© Елфор ЕООД. Graphic design: Intel Design. Web: Idea Studio.