Отрасли на приложение

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2015


Ръководството на ЕЛФОР ООД следва политиката на динамично качеството в цялостната дейност на фирмата, осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда.
Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради на възприетата политика за управление на околната среда, основаваща се на следните принципи:
• Ефективно управление на аспектите на околната среда, свързани с дейността на фирмата с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;
• Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с аспекти на околната среда;
• Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми като част от контекста на организацията;
• Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по управление на околната среда и актуализирането им при необходимост;
• Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата и управлението на околната среда при ангажимент на целия персонал;
• Стремеж към икономично потребление на природните ресурси;
• Разделно събиране на производствени и битови отпадъци и предаването им за рециклиране;
• Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда;
• Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
Стремейки се да прилага така изброените основни принципи, ръководството на ЕЛФОР ООД се ангажира с:
• Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015;
• Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
• Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление на околната среда.

Ръководството на ЕЛФОР ООД призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околната среда. Спазването на тези принципи и личната отговорност на всеки.


01.04.2020 г. инж. Станислав Танев - Управител
 Енергетика и
инфраструктурно строителство
 Обекти с обществено предназначение
 Строителна индустрия
 Промишленост
 Хранителна промишленост
 Търговия с горива
 Туризъм
  ГАЛЕРИЯ
© Елфор ЕООД. Graphic design: Intel Design. Web: Idea Studio.