Отрасли на приложение

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ISO 45001:2018


Ръководството на ЕЛФОР ООД се ангажира с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на свързаните с работата наранявания и заболявания. Този ангажимент е в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на приложимите наредби и други нормативни актове и приложими стандарти.
За изпълнение на поетите отговорности ръководството на ЕЛФОР ООД осигурява:
• Поддържане на висок стандарт на здраве и благоденствие на всички служители в рамките на работното време;
• Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по ЗБР и актуализирането им при необходимост;
• Поддържане на процеси за елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР;
• Мониторинг на системата за управление на здраве и безопасност при работа, за да се гарантира нейната ефективност.
• Стриктно прилагане на приложимите закони, наредби и стандарти, на национално и международно ниво по прилагане на здраве и безопасност при работа, както и други изисквания на клиенти и организации.
• Поддържането на фирмена култура, която приема здравето и безопасността на персонала, като неразделна част от управленската философия.
• Активен обмен на информация на всички структурни нива и външни заинтересовани страни по отношение на здраве и безопасност при работа. Отговорността за здравето и безопасността при работа са ясно дефинирани на всички нива в Дружеството и персонала е запознат с политиката по ЗБР.
• Необходимата информация, обучение и контрол по ЗБР, всички служители изпълняват своите задължения при максимално намален риск за възникване на евентуални инциденти, водещи до увреждане на здравето им.
• ЗБУТ, които се постигнат след консултации с персонала и специалисти по трудова медицина, както и чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване на системата за управление на ЗБР.
• Поддържането и усъвършенстването на системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС ISO 45001:2018,

Дружеството отчита, че здравето, безопасността и добрите условия на труд на служителите е неразделна част за успеха на извършваните дейности и за това осигуряването на здравословни и безопастни условия на труд са приоритет в управленската политика на ръководството.

Ръководството на ЕЛФОР ООД и всеки служител, съобразно своите отговорности и компетентност ще допринесе до изпълнение на обявената политика по здраве и безопасност при работа.01.04.2020 г. инж. Станислав Танев - Управител Енергетика и
инфраструктурно строителство
 Обекти с обществено предназначение
 Строителна индустрия
 Промишленост
 Хранителна промишленост
 Търговия с горива
 Туризъм
  ГАЛЕРИЯ
© Елфор ЕООД. Graphic design: Intel Design. Web: Idea Studio.